Слідкуйте за нами

Правила користування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління культури і туризму
виконавчого комітету Кременчуцької міської
ради Полтавської області
____________________ В.О.КОНДРАШОВ
"__" _______________ 2018 року


ПРАВИЛА
користування бібліотеками комунального закладу культури
«Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих»


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила користування бібліотеками комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» із змінами від 12 липня 2017 року №493, наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 №665\1\17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», «Типового порядку обробки персональних даних», затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1\02-14, Статуту комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» та на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України від 19 квітня 2017 року №340) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.05.2017 року за №635/30503, і поширюються на Кременчуцьку центральну міську бібліотеку ім. М.Горького (далі ЦМБ ім. М.Горького) та бібліотеки-філії №1-10.

1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотеками, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників бібліотек та є обов’язковим для виконання.

1.3. Правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек.

1.4. Правила розроблені відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечного фонду ЦБС для дорослих.

1.5. Правила розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті ЦБС для дорослих.

1.6. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений (під підпис) із правилами користування бібліотекою.

1.7. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які впродовж звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

1.8. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через бібліотечний веб-сайт, здійснюється без використання персональних даних.


ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Право на бібліотечне обслуговування у бібліотеках ЦБС для дорослих мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального статусу, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.

2.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти та інші форми обслуговування.

2.4. Право користування абонементом надається мешканцям міста Кременчука, які мають постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання.

Інші особи мають право користуватися усіма послугами бібліотек, крім абонементу.

2.5. Час обслуговування користувачів у бібліотеках становить не менше 40 годин на тиждень та не збігається повністю з часом роботи основної частини населення міста.

2.6. Режим обслуговування користувачів бібліотек, у тому числі літній режим, встановлюється наказом директора закладу і заздалегідь доводиться до відома користувачів шляхом розміщення на інформаційних стендах і сайті.

2.7. Користувачі бібліотек мають право:

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, в т.ч. інших бібліотек України, через довідково-пошуковий апарат – систему каталогів і картотек (електронних і карткових), бази даних та Інтернет;

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів бібліотек;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотек;

замовляти і отримувати в тимчасове користування документи або їх копії з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА) та електронну доставку документів (ЕДД);

отримувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- отримувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів та електронних баз даних Інтернету;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі (визначеними Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №493 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»). Вартість платних послуг визначається відповідно до наказу Міністерства культури України «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015р. №1004\1113\1556;

приймати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться бібліотеками, в роботі бібліотечних рад;

користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях бібліотек спеціально для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування;

користуватися власними портативними комп’ютерами у спеціально відведених місцях за умови невикористання звукових сигналів.

2.8. Право доступу до електронних інформаційних ресурсів за допомогою комп’ютерів, встановлених у бібліотеках, мають користувачі бібліотек.

Консультації щодо пошуку інформації в електронних ресурсах надає бібліотечний працівник.

2.9. Кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві через абонемент – не більше 5 документів терміном до 30 днів. На прохання користувача термін користування може бути продовжений, якщо на документи відсутній попит інших користувачів.

2.10. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, СD та DVD може бути зменшено до 15 днів, новою періодикою до 3-х днів.

Бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.11. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі.

2.12. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, інші документи, що зберігаються у фонді читального залу, єдиний примірник з відділу організації та використання єдиного книжкового фонду, а також видання, одержані через МБА (міжбібліотечний абонемент), видаються для користування тільки у читальному залі.

Термін користування документами, отриманими через МБА –  від 10-ти до 30-ти днів відповідно до вимог бібліотеки-фондоутримувача.

2.13. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач може замовити їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. Пересилання видань до бібліотеки-фондоутримувача здійснюється за рахунок користувача.

2.14. Користувач має право виносити документи за межі бібліотеки, за умови, що вони записані у формулярі.

2.15. Ксерокопіювання (репрографічне відтворення) документів з фондів бібліотек (книг, журналів, газет) здійснюється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (дивись додаток 1).

Бібліотекар має право не виконувати замовлення на копіювання, якщо документ фізично зношений, або якщо це може призвести до його пошкодження.


ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

3.1. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють формуляр (реєстраційну картку), в якому зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних.

Користувач підтверджує надання згоди на обробку та використання його персональних даних власноручним підписом у формулярі.

3.2. Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитись із Правилами користування бібліотекою та підписати зобов’язання їх виконувати.

3.3. Діти й підлітки до 18 років за умови відсутності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, записуються у бібліотеку на підставі документу, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Діти та підлітки до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

3.4. Документ, що засвідчує особу, пред’являється також щороку в період оформлення реєстраційних документів та при перереєстрації (під час першого візиту в новому році).

У разі зміни місця проживання та зміни прізвища, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Примітка: Ксерокопії, фотокопії, скановані копії, що засвідчують особу громадянина, при оформленні реєстраційних документів користувачів не приймаються.

3.5. Користувач повинен дбайливо ставитись до документів з бібліотечного фонду; при отриманні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.6. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в формулярі користувача і підтверджується підписом користувача.

3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його рівноцінним документом, або відшкодувати втрату іншим способом, визначеним бібліотекою. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

В разі навмисного пошкодження або викрадення документів з бібліотечного фонду, іншого майна, користувач несе відповідальність за вчинені дії згідно з чинним законодавством України і позбавляється права користуватися послугами бібліотеки.

3.8. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки, іншого майна, неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.9. Користувачі зобов’язані виконувати правила користування бібліотекою, дбайливо ставитися до її фондів та майна (в тому числі комп’ютерної техніки), своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, поважати права інших користувачів, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними зі співробітниками бібліотеки.

3.10. Документи, отримані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається на засіданні Ради при директорові ЦБС для дорослих.

3.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.12. Користувачам не дозволяється користуватися фото-, відео-, аудіо- та копіювальною технікою, у тому числі використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.

3.13. Користувачам не дозволяється:

- будь-якими діями заважати роботі інших користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу їхньому життю і безпеці;

- організовувати та проводити в приміщеннях бібліотеки будь-які збори, наради, тренінги, консультації для громадян, інші заходи без дозволу адміністрації.

3.14. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.


ІV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

4.1. Бібліотеки зобов’язані:

- ознайомити користувача з Правилами під час запису до бібліотеки.

інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й додаткові платні, перелік яких визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №493 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

дбати про культуру обслуговування користувачів; дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами;

формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

задовольняти потреби у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

забезпечувати якісне бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати та враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності;

зберігати конфіденційність відомостей про користувачів; забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

створювати бібліотечні ради;

дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них;

звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю. Забезпечувати прозорість своєї діяльності, публікувати звіти про свою діяльність на веб-сайті (www.cbsbook.com.ua).

Директор комунального закладу культури "Кременчуцька міська

централізована бібліотечна система для дорослих» С.О.Нужна
Д О Д А Т О К  1

Витяг

із Закону України «Про авторське право і суміжні права»

від 23.12.1993 р. № 3792- ХІІ

Стаття 1. Визначення термінів

2) репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

в) немає обмежень зі сторони організацій колективного управління щодо умов виготовлення таких примірників;

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру. 
X