Слідкуйте за нами

Правила користування

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління культури і туризму
виконкому Кременчуцької міської ради
____________________В.О.КОНДРАШОВ
"18" березня 2016 року


ПРАВИЛА
користування бібліотеками комунального закладу культури
«Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих».


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила користування бібліотеками комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» (далі - ЦБС для дорослих) розроблено відповідно до Конституції України, Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ, чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», «Про авторське право і суміжні права», «Про захист персональних даних», наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 №665\1\17-11 «Про деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», «Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 №3659\5, Статуту комунального закладу культури «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» та на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні» затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за №538/5729 із наступними змінами і доповненнями, і поширюються на Центральну міську бібліотеку ім. М.Горького (далі ЦМБ ім. М.Горького) та бібліотеки-філії.

1.2. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотеками, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників бібліотек та є обов’язковим для виконання.


ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками ЦБС для дорослих, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), обслуговування в читальних залах, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, Пунктів вільного доступу до Інтернету, бібліотечних пунктів.

2.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотек мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, в т.ч. інших бібліотек України, через довідково-пошуковий апарат – систему каталогів і картотек, бази даних та Інтернет;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів бібліотек;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотек;
 • замовляти і одержувати в тимчасове користування документи або їх копії з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА); одержувати електронні копії з фонду бібліотеки за допомогою електронної доставки документів (ЕДД);
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі (визначеними Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»);
 • отримувати інформацію, передбачену Законом України «Про захист персональних даних» та пред’являти відповідні вмотивовані вимоги;
 • користуватися бібліотечними комп’ютерами, встановленими у приміщеннях бібліотек спеціально для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування;
 • користуватися власними портативними комп’ютерами у спеціально відведених місцях за умови невикористання звукових сигналів;
 • брати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться бібліотеками, в роботі бібліотечних рад;
 • розраховувати на ввічливе та компетентне обслуговування.

2.4. Право доступу до електронних інформаційних ресурсів за допомогою комп’ютерів, встановлених у бібліотеках, мають користувачі бібліотек.

Консультації щодо пошуку інформації в електронних ресурсах надає бібліотечний працівник.

2.5.Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

Спеціалізовані відділи бібліотек можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, інші документи, що зберігаються у фонді читального залу, єдиний примірник з відділу організації та використання єдиного книжкового фонду, а також видання, одержані через МБА (міжбібліотечний абонемент), видаються для користування тільки у читальному залі.

2.8.У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент. Пересилання видань здійснюється за рахунок користувача.

2.9.Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.11.Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

2.12.Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

2.13.Ксерокопіювання (репрографічне відтворення) документів з фондів бібліотек (книг, журналів, газет) здійснюється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (витяг додається, дивись додаток 1).

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

3.1. Для запису до бібліотеки громадянин пред’являє паспорт (з позначкою реєстрації за місцем проживання) або документ, що його замінює, ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов’язання їх виконувати й надає відомості для заповнення формуляра користувача, реєстраційної картки або іншого облікового документа та занесення до бази персональних даних (БПД).

Примітка:

Внутрішньо переміщені особи для запису до бібліотеки пред’являють відповідне посвідчення.

3.2. Згідно з Законом України «Про захист персональних даних» громадянин ознайомлюється з інформацією про мету збору та обробки його персональних даних, своїми правами, визначеними законодавством у сфері захисту персональних даних, у зв’язку з внесенням інформації про нього до бази персональних даних (БПД) та дає письмову згоду щодо надання дозволу на обробку його персональних даних. Користувач підтверджує надання згоди на обробку та збереження його персональних даних власноручним підписом на формулярі.

Персональні дані, надані користувачем для заповнення формуляра користувача, реєстраційної картки та занесення до БПД, є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише:

 • працівниками бібліотек – відповідно до їхніх службових обов’язків,
 • в історичних, статистичних чи наукових цілях – у знеособленому вигляді.

3.3.У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.4.Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.5.Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в формулярі користувача і підтверджується підписом користувача.

3.6.Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.7.За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.8.Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.9.Користувачі зобов’язані виконувати правила користування бібліотекою, бережливо ставитися до її фондів та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, чемно ставитися до працівників та інших відвідувачів бібліотеки.

В разі навмисного пошкодження або викрадення документів з бібліотечного фонду користувач несе кримінальну відповідальність за вчинені дії згідно з чинним законодавством України і позбавляється права користуватися послугами бібліотеки.

3.10.Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

Палити в бібліотеці не дозволяється.

Не дозволяється будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу їхньому життю і безпеці.

3.11.Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається на засіданні Ради при директорові ЦБС для дорослих.

3.12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.13. Користувачам не дозволяється користуватися фото-, відео-, аудіо- та копіювальною технікою, у тому числі використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

Бібліотеки зобов’язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й додаткові платні, перелік яких визначений постановою КМУ від 12.11.2011р. №1271;
 • надавати послугу електронної доставки документів (ЕДД) на основі договору;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів; дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • вивчати та враховувати запити користувачів при формуванні документних та електронних ресурсів, організації соціокультурної діяльності;
 • забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права» та інших законодавчих актів;
 • створювати бібліотечні ради;
 • дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю. Забезпечувати гласність своєї діяльності.


 

Правила користування бібліотеками комунального закладу культури
«Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих»
прийняті на засіданні Ради при директорові 16 березня 2016 року.

 


Додаток до Правил користування бібліотеками

 
X