Слідкуйте за нами

18-04-2014
 

 

 

Виховні заходи для старшокласників та студентів / Упор. В54 О. Коневич. Передм. О. Германа. — Тернопіль: Мандрівець, 2010.— 256 с.

Посібник містить сценарії цікавих свят, диспутів, виховних годин, тематичних та літературно-мистецьких вечорів, присвяче­них визначним подіям вітчизняної історії та сьогодення, відомим постатям української історії та культури, християнським ціннос­тям, українським та світовим митцям.

Для педагогів-організаторів, класних керівників, виховників, старшокласників, студентів.

 

 

 

 

Жадан Л.В.Доторкнутися душею до мистецтва. Сценарії виховних заходів для старшокласників / Л.В. Жадан. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 176 с.

Посібник допоможе у проведенні уроків художньої куль­тури та виховних заходів щодо проведення шкільних свят. Висвітлення життєвої долі українських митців, їхньої любові й шани до свого народу в творах мистецтва – головна мета цього посібника.Різні методичні форми виховних заходів, різноманітні конкурси, вікторини активізують розумову та творчу діяльність учнів.

Призначено для вчителів загальноосвітніх закладів.

 

 

 
 

 Учительських сердець палкий вогонь / Упоряд. І.Л. Івасечко, H. М. Перхалюк. — Харків-Тернопіль: Видавництво «Ранок», 2010. — 176 с. — (Серія «День святковий»).

Збірник містить сценарії святкувань одного з найбільших шкіль­них свят — Дня вчителя. Матеріали, подані у виданні, допоможуть організувати шкільний захід, виховувати у дітей повагу, вдячність до педагогів.

Для вчителів, заступників директора з навчально-виховної роботи.

 

 

 

 

 

 
 

 «Жива душа поетова святая...». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості Тараса Шевченка /

Г. Г. Шот; за ред. Г. Г. Шот. — Тернопіль : Підручники і посі­бники, 2014. — 144 с.

Пропонований збірник сценаріїв стане у пригоді під час підготов­ки і проведення виховних заходів та інших урочистостей, присвяче­них життю і творчості Т. Г. Шевченка, а також уроків української літератури.

Для вчителів української літератури, класних керівників, вихова­телів групи продовженого дня, організаторів виховної роботи, студен­тів педагогічних навчальних закладів, учнів, працівників культури, а також широкого кола читачів.

 

 

 

 

 
 

Пістун Т. І на оновленій землі...». Сценарії виховних заходів, при­свячених життю і творчості Тараса Шевченка / Т. Пістун. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. — 176 с.

Пропонований збірник сценаріїв виховних заходів можна викори­стати для підготовки та проведення шевченківських свят та інших урочистостей, а також уроків української літератури та класних годин.

Для вчителів української літератури, класних керівників, вихова­телів групи продовженого дня, організаторів виховної роботи, студен­тів педагогічних навчальних закладів, учнів, працівників галузі куль­тури, а також широкого кола читачів.

 

 

 

 
 

Ходюк О.  Україна — це ми : сценарії виховних заходів / О. Ходюк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 80 с.

У виданні подано розробки сценаріїв виховних заходів для учнів середніх і старших класів. Спрямовано увагу на виховання патріотич­них почуттів, моральних цінностей, любові до поетичного слова, ініціа­тивності, відповідальності за спільну справу.

Для класних керівників, учителів, організаторів виховної роботи, студентів середніх спеціальних і вищих педагогічних навчальних за­кладів.

 

 
 
 
 
 
 

 Великодній кошик. Збірник матеріалів для святкування Великодня / Упорядн. Губ’як В. Д. — Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2009. — 112 с.

Пропоноване видання містить матеріали про порядок проведення Ве­ликоднього тижня в школі, весняний цикл свят в Україні, відомості про яйце у віруваннях і обрядах, весняне пісенне різнобарв’я, а також тексти художніх творів про Великдень і словничок.

Для вчителів християнської етики, класних керівників, працівників по­зашкільних закладів, учителів недільних шкіл.

 

 

 

 

 

 
 

 Вербна неділя. Збірник матеріалів для святкування / Упорядник Ю. С. Лаврись. — Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2010. — 96 с. — (Серія «Народні свята»).

У збірці зібрані і систематизовані матеріали для святкування ве­ликого християнського свята — Вербної неділі (Входу Господнього в Єрусалим). Сценарії вечорів, літературно-музичних композицій допоможуть вчителю і учням організувати і провести незабутнє свято у школі. Цікаві додаткові відомості, вірші, пісні стануть у нагоді педагогу при написанні власного сценарію.

Для вчителів, заступників директора з навчально-виховної      ро­боти, школярів.

 

 

 

 
 


Радзіх С., Злепко Г. «Слова у вишиваних сорочках». Сценарії позакласних заходів. — Те­рнопіль: Підручники і посібники. —112 с.

Посібник містить докладні розробки сценарії позакласних заходів з української літератури для учнів 5-11 класів.

Автори пропонованого видання мали за мету допомогти вчителям- словесникам, класним керівникам, заступникам директора з навчальної та виховної роботи, студентам філологічних факультетів у підготовці та прове­дені позакласних заходів з української літератури.

 
 
 
 
 
 

Панчук І. 1000 запитань і відповідей про Україну у форматі інтелек­туального змагання «Своя гра». — Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. — 64 с.

Збірник налічує 1000 запитань і відповідей, що стосуються україн­ської історії, географії, мистецтва, спорту та деяких інших галузей знань. Видання запрошує усіх читачів до притягальної, в хорошому сенсі слова азартної, інтелектуальної гри, що стане цікавим різнови­дом організації дозвілля учнів і дорослих.

Книга адресована школярам, студентам, любителям інтелектуаль­них ігор, усім, хто цікавиться знаннями про Україну.

 

 

 

 

 
 

 Стрічати сонце підемо всі разом. Виховні заходи в ліце­ях, училищах та коледжах / Упоряд. В. В. Авдєнтова. — Харків-Тернопіль: Видавництво «Ранок», 2010. — 176 с. — (Серія «День святковий»).

Різноманітні заходи в коледжах, ліцеях та училищах займають одне з головних місць у навчально-виховному процесі. Тематично пі­дібрані і систематизовані літературно-музичні свята, вечори, культурно- розважальні та конкурсні програми допоможуть педагогу успішно ор­ганізувати позакласну роботу з молоддю.

Для викладачів училищ, ліцеїв та коледжів.

 

 

 

 
 

Години спілкування. 9-11 класи / Укладач В. М. Ан- Г59 дрєєва. — X. : Вид. група «Основа», 2014. — 128 с. —

(Серія «Класний керівник»).

У посібнику подано докладні розробки годин спілкування для учнів 9-11 класів, що освітлюють найрізноманітніші теми та є актуальними для школярів цієї вікової категорії. Позакласні заходи передбачають викорис­тання інтерактивних форм роботи. Зручний формат та розміщення мате­ріалу дозволяють доповнити конспекти власними записами.

Для класних керівників, вихователів, шкільних психологів.


 

 

 
 
 

Туріщева Л. В. Класні години із соціальним педагогом з елементами тренінгу / автор-укладач Л. В. Туріщева. — X. : Вид. група «Основа» , 2014. — 143, [1] с. — (Серія «Психологічна служ­ба школи»).

У посібнику представлені докладні розробки класних годин для учнів 1-11 класів, які можуть провести разом класний керівник і со­ціальний педагог. Заходи присвячені найрізноманітнішим темам, що зацікавлять учнів — спілкування з однолітками, екологія, шкідливі звички, здоров’я та ін.

Для соціальних педагогів, класних керівників та шкільних пси­хологів.

 

 

 

 

 

 

Черних О. В.  Духовно-моральний розвиток учнів / О. В. Черних — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 112 с. — (Бібліотека журналу «Управ­ління школою»; Вип. 01 (109)).

У книзі розглянуті проблеми духовно-морального розвитку школярів та організації виховання учнів, які навчаються індивідуально. Особлива роль відведена вихованню засобами мистецтва.

Для керівників навчальних закладів, широкого кола педагогів.

 

 

 

 

 

 
 

Харченко С. Я. Робота соціального педагога з сім’ями / С. Я. Хар­ченко, Н. П. Краснова. — 2-ге вид. — X.: Вид. група «Основа», 2012. — 111 [1] с. — (Серія «Соціальному педагогу»).

У посібнику розглянуто основні форми, методи, прийоми роботи со­ціального педагога з сім’ями. Особливу увагу приділено так званим «проблемним» сім’ям, які потребують допомоги.

Також представлені зразки різноманітної документації, анкет, за­конодавча база стосовно цього питання.

Для соціальних педагогів.

 

 
 
 
 
 

Лопатіна О. О., Скребцова М. В.  50 уроків про сенс життя. Для занять з дітьми се­реднього та старшого шкільного віку / О. О. Лопатіна, М. В. Скребцова. — X.: Вид. група «Основа», 2014. — 366, [2] с. : іл. — (Серія «Мудрі казки»).

У книзі запропоновано 50 тем-уроків, які порушують важливі проблеми морального вибору. У кожному уроці широкий спектр лі­тературного матеріалу та творчих завдань, спрямованих на розуміння підлітками моральних цінностей життя.

Призначена для педагогів, вихователів, батьків.

Коментарі: Залишити коментар
 
X